Opzeggen

Opzegprocedure

Het lidmaatschap wordt formeel geregeld door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Het Huishoudelijk Reglement is te vinden op de website onder VERENIGING. De statuten zijn op te vragen door een mail te sturen naar het secretariaat.

Voor al hetgeen op deze pagina vermeld geldt dat, mocht dit op enige wijze in strijd zijn of lijken met de Statuten en/of het Huishoudelijke Reglement, de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement altijd zal prevaleren.

Opzeggen per einde kalenderjaar

Het lidmaatschap wordt aan het eind van elk kalenderjaar stilzwijgend verlengd voor één jaar. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (email is toegestaan) voor 1 december van het lopende jaar aan het secretariaat van het bestuur.

Opzeggen gedurende het jaar

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor één jaar. Tussentijds opzeggen is derhalve niet mogelijk. Het bestuur kan, na schriftelijk verzoek daartoe, mogelijkerwijs dispensatie verlenen in het geval van bijzondere, zwaarwegende situaties, dit ter beoordeling van het bestuur.

Mocht je nog vragen hebben over deze procedure neem dan contact op met het secretariaat.

rv De Waal

Oosterhoutsedijk 48

6663KV Lent

secretaris@rvdewaal.nl

 
 
 

Contact

Inloggen